Trybunał Obrachunkowy

31 marca 2016 o 10:00

Trybunal-europejskiTrybunał Obrachunkowy (fr. Cour des Comptes, ang. Court of Auditors), zwany potocznie Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO) jest instytucją Unii Europejskiej, która kontroluje wykonanie budżetu, a także wpływy i wydatki Wspólnot Europejskich. Trybunał został powołany 18 października 1977 roku na mocy II traktatu budżetowego z 22 lipca 1975 roku. Wówczas był jedynie organem wspólnotowym, a od Traktatu z Maastricht jest już instytucją europejską. Swoją siedzibę ma w Luksemburgu. W skład Trybunału wchodzi po jednym przedstawicielu każdego państwa członkowskiego.
Trybunał Obrachunkowy jest unijnym niezależnym zewnętrznym kontrolerem, którego naczelnym zadaniem jest dbanie o interesy unijnych podatników. Trybunał jednak nie posiada uprawnień co do egzekwowania prawa, jednak jego działania mają na celu usprawnienie zarządzania budżetem UE przez Komisję Europejską. Trybunał przedstawia sprawozdania z zakresu finansów Unii Europejskiej.trybunal-spotkanie
Do głównych zadań Trybunału należą przeprowadzanie kontroli dochodów i wydatków Unii Europejskiej w celu zweryfikowania prawidłowości ich uzyskania, wydania, gospodarnie wykorzystania i rozliczenia. Pod ich kontrolą znajduje się każda osoba lub/i organizacja, która dysponuje środkami europejskimi. Kontrolowane są więc różne instytucje zarówno zaocznie, jak i na miejscu, czyli w siedzibie instytucji. Sprawozdania przedstawiające przebieg i wyniki przeprowadzonej kontroli zawierają ustalenia i zalecenia i są przedstawiane odpowiednio Komisji Europejskiej oraz rządom krajów. W przypadku, gdy audytorzy Trybunału podejrzewają nieprawidłowości w wykorzystaniu lub pozyskaniu funduszy europejskich, informują o tym OLAF, czyli Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Takim działaniom podlega szczególnie podejrzenie o popełnieniu przestępstwa oszustwa, korupcji lub innej nielegalnej działalności.
Trybunal-obrachunkowyCo roku Trybunał Obrachunkowy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie Unii Europejskiej sprawozdanie, które następnie jest szczegółowo analizowane. Po dokonaniu analizy jest ono przyjmowane jako zatwierdzenie wykonania budżetu przez Komisję. Inną rolą jest wydawanie opinii dla instytucji UE, dotyczących lepszego wykorzystywania funduszy unijnych oraz rozliczania ich wobec obywateli.
Do zadań Trybunału należy także opiniowanie dokumentów dotyczących zarządzania finansami unijnymi. Mowa tu o aktach prawnych, które choćby w najmniejszym stopniu miałyby dotykać zagadnień związanych z budżetem Unii Europejskiej.
Bezstronność oraz niezależność Trybunału gwarantowane są poprzez między innymi suwerenne decydowanie o tym co, kiedy, jak będzie kontrolowane przez Trybunał oraz kiedy i jak przedstawione zostaną wyniki kontroli.
Członkowie Trybunały są mianowani przez Radę Europejską, po otrzymaniu opinii Parlamentu, na kadencję trwającą 6 lat, którą można odnowić. Spośród członków Trybunały wybierany jest jego prezes, który pełni tą funkcję przez 3 lata.